აკად. ო. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი

293